Referencie

Skúsenosti spoločnosti Octigon, a.s. siahajú až do obdobia prípravy a implementácie predvstupových fondov EÚ. Aktivity boli naplno rozvinuté v oboch doterajších programových obdobiach 2004–2006 a 2007–2013.

Programové obdobie 2004-2006

 • Grantové schémy programu PHARE
 • Operačný program Základná infraštruktúra
 • Sektorový operačný program Priemysel a služby
 • Sektorový operačný program Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Sektorový operačný program ľudské zdroje
 • Jednotný programový dokument Bratislava - Cieľ 2
 • Jednotný programový dokument Bratislava - Cieľ 3
 • Iniciatíva Spoločenstva INTERREG IIIA Rakúsko - Slovenská republika
 • Komunitárny program Safer Internet plus

Programové obdobie 2007-2013

 • Regionálny operačný program
 • Operačný program Bratislavský kraj
 • Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
 • Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Operačný program Zdravotníctvo
 • Operačný program Informatizácia spoločnosti
 • Operačný program Životné prostredie
 • Operačný program Výskum a vývoj
 • Operačný program Vzdelávanie
 • Program rozvoja vidieka


Počet schválených projektov a objem získaných finančných prostriedkov v období 2007-2013

Operačný program Počet schválených žiadostí o NFP Objem celkovo získaných prostriedkov z NFP (EUR)
Regionálny operačný program 34 26 327 815,-
Operačný program Bratislavský kraj 61 8 256 972,-
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 28 6 864 086,-
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 44 25 479 614,-
Operačný program Zdravotníctvo 16 72 103 744,-
Operačný program Informatizácia spoločnosti 6 90 123 942,-
Operačný program Životné prostredie 6 38 254 142,-
Operačný program Vzdelávanie 1 1 490 100,-
Program rozvoja vidieka 3 315 794,-
SPOLU 205 277 856 335,-

 

 

 

Počet úspešne zrealizovaných projektov a celkový finančný objem týchto projektov v období 2007-2013

Operačný program Počet úspešne zrealizovaných projektov Celkový finančný objem (EUR)
Regionálny operačný program 29 19 438 453,-
Operačný program Bratislavský kraj 46 3 985 634,-
Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia 2 351 782,-
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 32 25 425 984,-
Operačný program Zdravotníctvo 12 65 537 988,-
Operačný program Informatizácia spoločnosti 10 172 311 052,-
Operačný program Životné prostredie 3 1 504 855,-
Operačný program Vzdelávanie 2 11 199 896,-
Program rozvoja vidieka 1 187 246,-
SPOLU 137 299 942 890,-