Podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Názov výzvy:

Podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP

Kód výzvy:

OPVaI-MH/DP/2019/3.1.1-3.3.1-22

Typ výzvy:

Uzavretá

Finančné prostriedky vyčlenené na výzvu:

4 500 000 EUR

Výška dotácie:

min. 50 000 EUR / max. 200 000 EUR

Intezita podpory:

75%

Spôsob financovania:

Refundácia, predfinancovanie, kombinácia refundácie a predfinancovania

Oprávnený žiadateľ:

Podnikateľský sektor, Neziskový sektor

Oprávnené aktivity:

Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný pri tvorbe nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, resp. pri inovácii produkčného procesu alebo služieb.

PDF súbory

Dátum vyhlásenia

30.08.2019

Dátum uzavretia

29.11.2019