Aktuality

Bratislava podporí komunity mesta

10.06.2020

Nadácia mesta Bratislavy spustila svoj grantový program „Komunity“, ktorého zámerom je podľa podmienok programu vytvárať žité, sociálne napĺňané verejné priestory ako súčasť prehlbovania vzťahu obyvateľov mesta Bratislava k miestam ich každodennosti. O grant je možné požiadať do 15. júna 2020.

Cieľom grantového programu je v rámci výzvy pre tento rok:

 1. umožniť realizáciu komunitných aktivít vo verejnom priestore, podporovať a motivovať komunitné a susedské iniciatívy, občiansku angažovanosť a aktívnu účasti ľudí na spravovaní komunity,
 2. fyzická regenerácia a revitalizácia verejných priestranstiev na komunitné účely - rozširovanie priestorových kapacít komunít, oživenie a premena nevyužívaných verejných priestranstiev, tak aby prispeli k posilňovaniu kvality života v meste,
 3. udržateľnosť komunitných priestorov, kde rôzne komunity zdieľajú svoj čas, aby mohli spolurozhodovať o spravovaní a smerovaní komunít, v ktorých žijú.

Medzi oblasti podpory patria:

 • komunitné aktivity,
 • verejné priestranstvá,
 • komunitné priestory.

O grant môžu požiadať:

 • neformálne iniciatívy zastúpené fyzickou osobou - jednotlivcom - vyžaduje sa zapojenie minimálne 3 ľudí z komunity (platí len pre oblasť Komunitné aktivity),
 • mimovládne neziskové organizácie (napr.: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie) realizujúce komunitné aktivity podporované týmto programom (platí pre všetky oblasti podpory).

Výška príspevkov:

 • Komunitné aktivity – 1 000 eur
 • Verejné priestranstvá – 2 000 eur
 • Komunitné priestory – 5 000 eur

Všetky informácie o predmetnej výzve nájdete TU.

 

Zdroj:

https://bratislava.sk/sk/nadacia-mesta-bratislavy