Hodnotenie operačných programov

Komplexné hodnotenie operačných programov

Po predošlých skúsenostiach je súčasťou nášho portfólia aj komplexné hodnotenie operačných programov, čo predstavuje kľúčový prínos v oblasti efektívneho využívania finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov. Pri hodnotení operačných programov spolupracujeme s partnermi, hodnotiteľmi s mnohoročnými skúsenosťami, s ktorými máme overenú dlhodobú spoluprácu.

Vhodne zvolené metódy hodnotenia

Naše metodiky, kombinujúce kvalitatívne a kvantitatívne prístupy, sú obohatené o expertízu našich partnerov, ktorí prispievajú svojimi špecifickými skúsenosťami a know-how. Dôkladná dokumentácia, analýza a syntéza získaných zistení sú základom pre závery a odporúčania, ktoré sú vždy zamerané na zlepšenie a zvýšenie efektívnosti programov.

Definujeme splniteľné odporúčania

Úzka spolupráca s klientmi a zainteresovanými stranami je kľúčom k našej schopnosti poskytovať relevantné, cieľavedomé a prakticky realizovateľné odporúčania. V Octigone sme odhodlaní prispievať k trvalému rozvoju spoločnosti a podpore strategických cieľov na národnej aj európskej úrovni, a to všetko v duchu transparentnosti, inovácie a tvorby dlhodobej hodnoty.