Aktuality

Budúcnosť aj s autizmom

01.07.2019

Nadácia Volkswagen Slovakia zverejnila v rámci grantového programu Budúcnosť aj s autizmom výzvu na predkladanie žiadostí o grant, v ktorej je možné získať finančnú podporu vo výške 3 500 Eur. Žiadosti je možné predkladať do 30. septembra 2019.

Cieľovou skupinou grantového programu sú materské školy, základné školy a zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie detí s autizmom (verejné i neverejné zariadenia) a občianske združenia zamerané na deti s poruchou psychického vývinu (autizmom).

Cieľom programu a podporených projektov bude:

  • podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu detí s autizmom;
  • podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych kompetencií detí s poruchou psychického vývinu, tzv. autizmom;
  • podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu autistických detí;
  • podporiť odbúravanie zažitých stereotypov;
  • podporiť rozvoj inovatívnych terapeutických prístupov.

 

Zdroj:

https://www.nadacia-volkswagen.sk/wp-content/uploads/GP-Bud%C3%BAcnos%C5%A5-aj-s-autizmom-2019.pdf