Aktuality

Deväť nových výziev SlovakAid

15.02.2021

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu uverejnila na svojom webovom sídle deväť nových výziev na rok 2021. Prinášame vám ich stručný prehľad.

SAMRS/2021/KE/1 - Podpora rozvojových intervencií v Kenskej republike

Alokácia:       500 000 Eur

Popis: Cieľom podporiť udržateľný a spravodlivý sociálno-ekonomický rozvoj Kenskej republiky prostredníctvom intervencií v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, potravinovej bezpečnosti a podpory tvorby trhového prostredia, podnikania a inovácií s výhľadom na sociálno-ekonomické oživenie v post-pandemickom období.

SAMRS/2021/MD/1 - Podpora rozvojových intervencií v Moldavskej republike

Alokácia:             500 000 Eur

Popis: Moldavsko je popri Keni a Gruzínsku jednou z troch programových krajín v zmysle Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019 - 2023.

SAMRS/2021/GE/1 - Podpora odovzdávania skúseností v Gruzínsku

Alokácia:             500 000 Eur

Popis: Cieľom je podpora demokratizačného a reformného procesu odovzdávaním transformačných skúseností SR v relevantných oblastiach, podpora kvality života a zdravia obyvateľov a výkonnosť podnikateľského sektora so zreteľom na riešenie sociálnych a ekonomických výziev obdobia po pandémii.

SAMRS/2021/SSA/1 - Podpora rozvojových intervencií vo východnej subsaharskej Afrike

Alokácia:             300 000 Eur

Popis: Výzva je zameraná na financovanie projektov rozvojovej spolupráce v Etiópii, Južnom Sudáne, Keni*, Rwande, Tanzánii a Ugande.

*V rámci tejto výzvy nie je oprávnené realizovať samostatný projekt v Keni, ale musí ísť o cezhraničnú intervenciu (napr. prenos skúseností z Kene do susednej krajiny). Viď podmienka výzvy č. 16.

SAMRS/2021/ZB/1 - Podpora odovzdávania skúseností na západnom Balkáne

Alokácia:             400 000 Eur

Popis: Výzva na realizáciu projektov rozvojovej spolupráce v Albánsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Kosove*, Severnom Macedónsku a Srbsku s cieľom odovzdávania slovenských socioekonomických skúseností a expertízy.

*Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244(1999) a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

SAMRS/2021/UA/1 - Podpora rozvojových intervencií na Ukrajine

Alokácia:             300 000 Eur

Popis: Výzva reaguje na potrebu podpory demokratizačného úsilia na Ukrajine, ekonomickej stabilizácie a pomoci v sociálnej oblasti.

SAMRS/2021/RV/1 - Podpora globálneho a rozvojového vzdelávania

Alokácia:             120 000 Eur

Popis: Cieľom výzvy je zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky.

SAMRS/2021/PPP/1 - Podpora nových podnikateľských partnerstiev

Alokácia:             500 000 Eur

Popis: Cieľom je podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce SR; podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách; vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov; mobilizácia súkromných zdrojov, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a pomoc slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

SAMRS/2021/EK/1 - Podpora projektov slovenských organizácií schválených v rámci rozvojových nástrojov Európskej Komisie prostredníctvom poskytnutia spolufinancovania

Alokácia:             80 000 Eur

Popis: Cieľom výzvy je podpora slovenských subjektov, ktorým boli schválené finančné prostriedky z grantových schém v rámci rozvojových nástrojov Európskej komisie. Ďalšími cieľmi je posilnenie podielu Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce EÚ, zvýšenie participácie slovenských subjektov na európskej rozvojovej spolupráci, prepojenie slovenskej rozvojovej spolupráce s rozvojovou politikou Európskej únie a zvýšenie implementačných kapacít slovenských subjektov a ich skúseností v oblasti poskytovania ODA. Zapájanie sa do celoeurópskych rozvojových projektov prispieva k zvýšeniu profesionality a expertízy, budovaniu dlhodobých partnerských vzťahov a zviditeľneniu značky SlovakAid.

Všetky podrobnosti k jednotlivým výzvam nájdete TU.