Aktuality

Dotácie pre jednoosobové s.r.o. pôsobiace v kultúre

01.10.2021

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo novú výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré podnikajú v odvetví kultúry a kreatívneho priemyslu. Dotácia má slúžiť na posilnenie finančnej likvidity žiadateľa a krytie bežných výdavkov v súvislosti s pokračovaním v ekonomickej činnosti. Oprávnené obdobie pre túto výzvu je od 1.1.2021 do 31.3.2022.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 • medziročný pokles minimálne o 30 % z tržieb za predaj tovarov, služieb a vlastných výrobkov podľa účtovej uzávierky žiadateľa medzi rokmi 2019 a 2020
 • žiadateľ má jediného spoločníka - fyzickú osobu
 • žiadateľ bol zapísaný do obchodného registra SR najneskôr 31.12.2019
 • žiadateľ je v zmysle dotknutých právnych predpisov mikropodnikom (v roku 2020 mal maximálne 9 zamestnancov a ročný obrat maximálne 2 milióny EUR) alebo malým podnikom (v roku 2020 mal maximálne 49 zamestnancov a ročný obrat 10 miliónov EUR)
 • žiadateľ k dátumu podania žiadosti o dotáciu podal daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb za rok 2019 a rok 2020 a príslušný orgán žiadateľa schválil riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie roka 2019 a účtovné obdobie roka 2020 a obe účtovné závierky žiadateľ predložil správcovi dane podľa osobitných predpisov
 • žiadateľ vykonáva podnikateľskú činnosť v niektorej z ekonomických činností (SK NACE Rev. 2), ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy

Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu:

 • do 31. 10. 2021 (vrátane)

Oprávnené obdobie:

 • od 1.1.2021 do 31.3.2022

Oprávnené obdobie predstavuje časový úsek, počas ktorého prijímateľ dotácie reálne uskutočnil výdavok súvisiaci s jeho ekonomickou činnosťou (zaplatil úhradu), a teda výdavok môže uplatniť v rámci zúčtovania.

Výška dotácie:

Minimálna výška žiadanej dotácie je 2 000 EUR.

Výška dotácie bude určená na základe údajov vyplnených žiadateľom do formulára dotačnej kalkulačky podľa určených parametrov z údajov v účtovných závierkach za roky 2019 a 2020 na základe medziročného poklesu tržieb z predaja tovaru a z predaja vlastných výrobkov a služieb. Žiadateľ bude zaradený do jednej z troch skupín:

 • pri tržbách do 200 000 EUR bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 90 % z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, v maximálnej výške 50 000 EUR;
 •  pri tržbách od 200 000,01 EUR do 500 000 EUR bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 80 % z medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, v maximálnej výške 75 000 EUR;
 •  pri tržbách nad 500 000,01 EUR bude žiadateľovi poskytnutá dotácia vo výške 70 % medziročného (rok 2019 voči roku 2020) poklesu tržieb, ale maximálne vo výške 125 000 EUR.

Žiadateľ, ktorý bude mať nárok na dotáciu vyššiu ako 100 000 EUR, sa musí zapísať do registra partnerov verejného sektora.

Oprávnené výdavky:

 • výdavok vynaložený na splátky pôžičiek a úverov (splatenie istiny krátkodobého alebo dlhodobého záväzku) vrátane úrokov z týchto pôžičiek a úverov
 • výdavok vyplatený ako odmena člena orgánu spoločnosti (tzv. „konateľský paušál“) vo výške 50 % z poskytnutej dotácie ale najviac 6 000 EUR (konateľský paušál je možné ako oprávnený výdavok uplatniť iba raz, a to i v prípade, ak má prijímateľ dotácie dvoch a viacerých členov štatutárneho orgánu)
 • bežný výdavok vynaložený počas oprávneného obdobia na úhradu nákladov vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP iba počas oprávneného obdobia
 • bežný výdavok (zálohové a preddavkové platby) vynaložený do 31.03.2022 na úhradu nákladov preukázateľne vzniknutých podnikateľskou činnosťou v odvetví KKP do termínu zúčtovania (do 30.6.2022)
 • výdavok vynaložený za služby štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súvislosti s vypracovaním správy potvrdzujúcej správnosť predloženého zúčtovania dotácie

Všetky podrobnosti týkajúce sa tejto výzvy nájdete TU.