Aktuality

Eurofondy v čase koronavírusu

25.03.2020

Mnohí z Vás určite intenzívne premýšľate, čo bude s pripravovanými alebo už schválenými projektami spolufinancovanými z fondov Európskej únie. Prinášame Vám prehľad prijatých opatrení, nakoľko väčšina riadiacich orgánov naďalej pracuje, avšak trochu inak, ako sme zvyknutí.

Nové projekty

Podľa slov novej vicepremiérky pre investície a informatizáciu Veroniky Remišovej dôjde k zmene harmonogramov plánovaných výziev jednotlivých operačných programov. Očakávať možno nové výzvy, ktoré podporia malé a stredné podniky, zdravotníctvo či oblasť ľudských zdrojov. Jednou z prvých lastovičiek by mala byť výzva na rozvoj sektorových zručností, v rámci ktorej bude podporené školenie zamestnancov a preplatenie miezd na určité obdobie.

Podané projekty

Pri projektoch, ktoré boli predložené v stanovených termínoch, by nemalo dôjsť k žiadnej zmene a poskytovatelia by ich mali hodnotiť podľa pôvodného plánu. Situáciu budeme sledovať a v prípade akýchkoľvek noviniek Vás budeme informovať.

Schválené projekty

Podľa Centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len „CKO“) by malo dôjsť k predĺženiu všetkých lehôt a CKO zároveň žiada prijímateľov, aby so svojimi projektovými manažérmi komunikovali elektronicky. Každý riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán si upravil metódy komunikácie osobitne, preto nás v prípade potreby neváhajte kontaktovať.

Usmernenie CKO

CKO vydalo v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom usmernenie pre všetky riadiace a sprostredkovateľské orgány, v rámci ktorého odporučil:

  • predĺžiť termíny hodnotiacich kôl v aktuálne otvorených výzvach minimálne o 2 mesiace,
  • predĺžiť lehoty na doplnenie ŽoNFP,
  • hodnotenie žiadostí vykonávať elektronicky cez systém ITMS2014+ alebo mailom,
  • zanalyzovať ustanovenia výziev k podmienkam poskytnutia príspevku a pristúpiť k prípadných opatreniam,
  • zadefinovať do riadiacej dokumentácie RO možnosť odsúhlasiť e-mailom zmenu a sprocesovať dodatok k zmluve o NFP dodatočne,
  • umožniť prípadné zrealizovanie projektu aj s nižším plnením cieľov projektu oproti plánu, ak je to pre zrealizovanie projektu nevyhnutné,
  • predĺžiť realizáciu aktivít projektu, niekedy až nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z výzvy na predkladanie ŽoNFP,
  • umožniť prijímateľom pozastaviť realizáciu aktivít projektu,
  • dodržiavať termín 90 kalendárnych dní na uhradenie oprávneného NFP,
  • neuplatňovať žiadne sankcie voči prijímateľom, ak ich dodávateľ nesplní lehotu uvedenú v zmluve o dielo/dodávateľskej zmluve/objednávke a nedošlo k uzavretiu (a schváleniu) dodatku takejto zmluvy.