Aktuality

Grantový program mestskej časti Bratislava - Ružinov

06.03.2019

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov schválilo uznesením dňa 19.2.2019 Návrh na Grantový program/výzvu mestskej časti Bratislava – Ružinov na rok 2019. Žiadosti o pridelenie grantu je možné predkladať do 29.3.2019.

Grantový program bol v schválený v oblastiach:

  • kultúrno-spoločenské aktivity;
  • vzdelávanie;
  • telovýchova, šport a mládež;
  • sociálna oblasť;
  • ochrana a tvorba životného prostredia;
  • rozvoj komunitného života.

Minimálna výška grantu je 500 Eur a maximálna výška grantu, o ktorý možno požiadať, je 5 000 Eur. Realizácia projektu musí byť ukončená najneskôr do 15.11.2019.

 

Zdroje a celé znenie výzvy:

http://www.ruzinov.sk/data/MediaLibrary/1/19586/granty_2019.pdf