Aktuality

Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána

12.07.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je podporiť a usmerniť aktivity spojené so zavádzaním alebo sprístupňovaním cezhraničných eGov služieb pre občanov a podnikateľov.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          10 000 000 EUR
 • min. príspevok:                100 000 EUR
 • max. príspevok:               2 000 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé kolo:           13.9.2021
 • druhé kolo:         13.11.2021
 • ďalšie kolá:         o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

A. Gestorské orgány implementácie postupov stanovených prílohou II a informačných povinností stanovených prílohou I, časť M2 - 4, a oblastí dotknutých zavedením technického systému pre výmenu dôkazov podľa nariadenia o Jednotnej digitálnej bráne:

 • Ministerstvo vnútra SR,
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
 • Ministerstvo zdravotníctva SR,
 • Ministerstvo financií SR,
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR,
 • Ministerstvo hospodárstva SR,
 • Úrad pre verejné obstarávanie,
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR,
 • Sociálna poisťovňa.

B. Správcovia spoločných modulov – autentifikačný modul a modul procesnej integrácie a integrácie údajov, správca Registra fyzických osôb a správca slovenského národného eIDAS uzla:

 • Ministerstvo vnútra SR,
 • Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR,
 • Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby.

Oprávnené aktivity:

Typ aktivity OPII PO7 v rámci špecifického cieľa 7.3 a 7.4:

D. Riešenie cezhraničnej kompatibility:

1.       Implementácia a prispôsobenie zdieľaných komponentov pre potreby poskytovania cezhraničných služieb. Ide o riešenie problémov identifikácie a autentifikácie cezhraničných používateľov, ako aj výmenu dôkazov pomocou technického systému podľa uvedeného nariadenia.

2.       Implementácia konkrétnych cezhraničných služieb pre občanov a podnikateľov. Môže ísť o úpravu existujúcich alebo implementáciu nových služieb.

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

Viac informácii o tejto výzve sa dozviete TU.