Aktuality

Inovačné poukážky

05.10.2021

Podnikatelia so sídlom v Slovenskej republike, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja, budú mať od 6.10.2021 počas jedného mesiaca možnosť zapojiť sa do národného projektu inovujme.sk a požiadať o poskytnutie inovačnej poukážky.

Detaily podpory:

 • min. hodnota poukážky:               2 000 EUR
 • max. hodnota poukážky:              10 000 EUR
 • spôsob financovania:                    predfinancovanie
 • spolufinancovanie:                        85 %
 • alokácia:                                        2 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

Fyzické a právnické osoby, ktoré:

 • majú sídlo na území SR, okrem Banskobystrického samosprávneho kraja;
 • vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o poukážku.

Oprávnené aktivity:

 • poradenské služby zamerané na akceleráciu inovácií (mapovanie, plánovanie, implementácia, analýza, technická uskutočniteľnosť inovácií v podniku a pod.)
 • služby spojené s výskumom a vývojom

Oprávnení riešitelia:

 • Oprávnený riešiteľ musí byť zapísaný v Zozname OR, pričom vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o zaradenie do Zoznamu OR a musí byť zapísaný v obchodnom registri SR, resp. živnostenskom registri SR minimálne 6 mesiacov ku dňu podania žiadosti o zaradenie do zoznamu oprávnených riešiteľov.
 • Riešiteľ sa môže zapísať do Zoznamu OR na základe Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o zaradenie do Zoznamu oprávnených riešiteľov inovačných projektov v rámci NP ZIVSE.
 • Registrácia a inštrukcie k zápisu do Zoznamu OR sú zverejnené na webovom sídle: https://www.inovujme.sk/sk/podniky.

V prípade, že máte o poukážku záujem, neváhajte a zaregistrujte sa už teraz. Po vyhlásení výzvy budete mať možnosť priamo vyplniť žiadosť v systéme v termíne do 5.11.2021.

Všetky detaily k výzve aj s prílohami sú k dispozícii na adrese: https://www.inovujme.sk/sk/podniky.