Aktuality

Inovačné poukážky Zdravá spoločnosť

10.05.2022

Začiatkom mája predstavila Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravovanú finančnú pomoc vo výške 10 000 EUR až 50 000 EUR, ktorá je určená pre podniky realizujúce inovatívne projekty v zdravotníctve.

Cieľom podpory je:

 • prostredníctvom inovačných poukážok poskytnúť priamu finančnú pomoc, potrebnú na prístup k profesionálnym zručnostiam, službám alebo znalostiam, čo umožní presadiť nápad alebo produkt či už na domácom trhu alebo na trhu mimo Slovenska;
 • pomáhať pri vývoji nových alebo vylepšení existujúcich produktov;
 • aplikovanie znalostí a technológií do praxe a poskytnutie pomoci pre zlepšenie prenosu výstupov poskytovaného poradenstva zo strany riešiteľa.

Všeobecné informácie:

 • termín na podanie projektov:   do 2.6.2022
 • výška podpory:                        10 000 EUR až 50 000 EUR
 • intenzita pomoci:                      do 85 % z celkových oprávnených výdavkov
 • forma financovania:                  predfinancovanie

Oprávnení žiadatelia:

 • Fyzické osoby a právnické osoby,

ktoré majú sídlo na území SR mimo Bratislavského kraja a vykonávajú podnikateľskú činnosť aspoň 12 mesiacov ku dňu predloženia žiadosti o inovačnú poukážku.

Oprávnení riešitelia:

 • fyzické alebo právnické osoby oprávnené dodávať danú službu/dielo

Využitie poukážok:

Oprávnené oblasti a aktivity vychádzajú zo Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky 2021 – 2027, domény „Zdravá spoločnosť“. V rámci tejto domény sa prostredníctvom inovačných poukážok riešia projekty prioritnej oblasti 4-2: Inovatívne výrobky (vrátane materiálov a biotechnológií), procesy a postupy v zdravotníctve v nasledujúcich oblastiach:

 • projekty vedy a výskumu pre oblasť onkológie, neurovedy, metabolických ochorení, ochorení kardiovaskulárneho systému, raritných ochorení a infekčných ochorení;
 • materiály a biomateriály pre zdravotníctvo;
 • lieky a liekové formy (vrátane nutraceutík, probiotík a výživových doplnkov);
 • 3D tlač a 3D biotlač;
 • senzory a technológie na monitorovanie zdravotného stavu.

Všetky podrobnosti o oprávnených aktivitách sú dostupné TU.

Postup predloženia žiadosti o inovačnú poukážku je prehľadne graficky spracovaný TU.

Zdroj:

https://www.inovujme.sk/sk/podniky