Aktuality

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR

20.05.2020

V skrátenom legislatívnom konaní bol minulý týždeň schválený zákon, na základe ktorého dôjde k transformácii súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR.

Nové ministerstvo bude okrem doterajších činností ÚPVII spravovať aj oblasť regionálneho rozvoja, ktorú doteraz riadilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom je centralizácia agendy regionálneho rozvoja a eurofondov pod jednu inštitúciu, čím by sa mala dosiahnuť lepšia koordinácia a optimalizácia riadenia eurofondov a posilnenie princípov, na ktoré kladie Európska komisia dôraz.

Podpredseda vlády tak bude oprávnený plniť úlohy súvisiace s usmerňovaním a koordinovaním plnenia úloh, vykonávať posúdenia interných a externých konzultačných služieb ekonomického, finančného, právneho a iného obdobného charakteru, vykonávaných alebo obstarávaných ministerstvami či ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.

Zákon zveruje nové právomoci aj Úradu vlády SR. Ten bude poverený zabezpečovaním plánovania v oblasti investícií a strategického plánovania, strategickým projektovým riadením vrátane vypracovania národného strategického investičného rámca a kontroly jeho implementácie. Zaisťovať má aj koordináciu investičných projektov určených vládou s výnimkou činností zverených novému ministerstvu.

Rada vlády SR pre konkurencieschopnosť a produktivitu bude novovytvoreným poradným orgánom, ktorého predsedom by mal byť minister hospodárstva.

Zdroj:

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/14487-sk/upvii-sa-zmeni-na-ministerstvo-prevezme-aj-agendu-regionalneho-rozvoja/