Aktuality

Novinky vo verejnom obstarávaní účinné od januára 2020

14.01.2020

Od januára 2020 platia v procesoch verejného obstarávania viaceré novinky, ktoré ovplyvnia zadávanie zákaziek. Nové limity, podľa ktorých bude osoba vyhlasujúca verejné obstarávanie povinná určiť druh a typ zadávania zákazky, ale aj novela zákona o verejnom obstarávaní. Viac o aktuálnych zmenách sa dozviete v nasledujúcom článku.

Vyhláška UVO

Dňa 1. januára 2020 nadobudla účinnosť vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej „úrad“) č. 428/2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

Všetky osoby, ktoré budú mať v pláne vyhlásiť verejné obstarávanie, sú povinné riadiť sa novými finančnými limitmi, ktoré boli vyhláškou znížené a sprísnené. Týka sa to verejných obstarávateľov, obstarávateľov aj tzv. dotovaných osôb, ktorým bol poskytnutý príspevok.

Ohľadne postupov verejného obstarávania vám veľmi rád pomôže aj tím Octigonu. Neváhajte nás preto kedykoľvek kontaktovať.

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Od januára nadobudla účinnosť aj novela zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou sa zaviedla povinnosť zohľadňovať vo verejnom obstarávaní tzv. sociálne hľadisko.

Na základe novelizácie ustanovenia § 10 ods. 7 zákona sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia povinní najmenej v 6 % z verejných obstarávaní v priebehu kalendárneho roka použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky, ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy, alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Táto povinnosť sa vzťahuje na verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ktorí v kalendárnom roku začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní, okrem zákaziek s nízkou hodnotou a zákaziek realizovaných podľa ust. § 1 ods. 2 až 14 zákona (tzv. výnimky).

Zákazky financované z fondov Európskej únie

Ak obstarávate zákazky financované z fondov Európskej únie, do pozornosti dávame aj aktualizované znenie Systému riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) verziu 9, ktorá je účinná od 31.10.2019. Jeho aktuálne znenie nájdete TU.