Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 10 časť - Interreg V-A SK-HU

05.01.2017

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-HU.

Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Maďarskou republikou je určený na zlepšenie bilaterálnej spolupráce v oblastiach podpory spoločnej ochrany, rozvoja a využitia prírodného a kultúrneho dedičstva, zvýšenie hustoty hraničných priechodov a harmonizáciu verejnej a ekologickej dopravy, zlepšenie sociálnych podmienok prostredníctvom podpory zamestnanosti a pracovnej mobility a posilnenie sociálnej spolupráce podporou spolupráce medzi inštitúciami, jednotlivými krajmi a ľuďmi.

V rámci rozvoja spoločnej ochrany, využitia prírodného a kultúrneho dedičstva budú podporené hlavne projekty z oblastí, ako je obnova lužných lesov, močiarov, revitalizácia riek a ich nábreží, aktivity na zvyšovanie povedomia verejnosti o ochrane prírody, aktivity na ochranu ohrozených území a druhov, rozvoj nízkoobjemového turizmu prepojeného na miestne prírodné a kultúrne atrakcie, alebo projektovanie a výstavba lokálnych prístupových ciest spájajúcich oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva.

V rámci zvýšenia hustoty hraničných priechodov a harmonizácie verejnej a ekologickej dopravy budú prostriedky určené najmä na výstavbu cezhraničných ciest, mostov, trajektov a infraštruktúry, vrátane pasívnej hlukovej redukcie a investície do infraštruktúry (autobusy, trajekty, lode, autobusové a železničné stanice, prístavy pre trajekty).

Čo sa týka zlepšenia sociálnych podmienok prostredníctvom podpory zamestnanosti a pracovnej mobility, finančné prostriedky budú použité predovšetkým na rozvoj miestnych predajných trhov, revitalizáciu upadajúcich priemyselných oblastí zabezpečením nového spôsobu ich využitia, zlepšenie podmienok pre rozvoj turizmu, zlepšenie prístupu k službám mesta, zabezpečenie možnosti zamestnania osôb opúšťajúcich trh práce, vytvorenie služieb podporujúcich zamestnanosť (databázy, poradenské služby, webstránky), prípadne spoločné aktivity v oblasti vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie.

Na dosiahnutie posilnenia sociálnej spolupráce podporou spolupráce medzi inštitúciami, jednotlivými krajmi a ľuďmi sa podpora zameria na zintenzívnenie kolaborácie medzi verejnými inštitúciami prostredníctvom spoločných vzdelávacích aktivít, výmeny skúseností, transferu know-how, rozvoja legislatívnych nástrojov a IKT riešení, podporu cezhraničných zdravotníckych, vzdelávacích, sociálnych a iných služieb, organizovanie kultúrnych podujatí, zavedenie výmenných programov v oblasti kultúry, vzdelávania a výskumu, realizácia vzdelávaní.

Riadiacim orgánom pre Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Maďarskou republikou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.