Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 11 časť - Interreg V-A SK-PL

12.01.2017

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-PL.

Program Interreg V-A medzi Poľskou a Slovenskou republikou si ako hlavný cieľ kladie zlepšiť bilaterálnu spoluprácu v oblastiach ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia, trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy, ako aj rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

V rámci ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva budú podporené hlavne projekty z oblastí, ako obnova miest kultúrneho dedičstva, výstavba alebo modernizácia infraštruktúry cestovného ruchu v ich blízkosti, alebo spoločná cezhraničná podpora kultúrneho a prírodného dedičstva (napr. organizácia a účasť na spoločných podujatiach, veľtrhoch, atď.).

V rámci trvalo udržateľnej cezhraničnej dopravy sú prostriedky vyčlenené najmä na výstavbu a modernizáciu cezhranične významnej siete, návrhov integrovaných cezhraničných systémov verejnej dopravy, prípadne rozvoja multimodálneho systému dopravy priaznivého voči prírodnému prostrediu.

Finančné prostriedky v rámci rozvoja cezhraničného a celoživotného vzdelávania budú použité predovšetkým na cezhraničné výmeny a vzdelávania pre študentov a učiteľov, spoločnú tvorbu ponuky profesijného a odborného vzdelávania, alebo cezhraničnú výmenu dobrej praxe v oblasti implementácie programov profesijného a odborného vzdelávania.

Riadiacim orgánom pre Program Interreg V-A medzi Poľskou a Slovenskou republikou je Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.