Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 12 časť - Interreg V-A HU-SK-RO-UA

19.01.2017

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A HU-SK-RO-UA.

Program Interreg V-A medzi Maďarskou, Slovenskou, Rumunskou republikou a Ukrajinou je určený na zlepšenie spolupráce v oblastiach podpory lokálnej kultúry a zachovania historického dedičstva, ochrany životného prostredia, zmierňovania dopadov zmeny klímy a prispôsobovania sa týmto zmenám, zlepšenia prístupnosti regiónov, prostredníctvom rozvoja udržateľnej a ekologickej dopravy a komunikačných sietí a systémov, ako aj riešenia spoločných otázok v oblasti bezpečnosti.

V rámci podpory lokálnej kultúry a zachovania historického dedičstva budú financované hlavne projekty z oblastí, ako je podpora rozvoja a propagácie tradičných lokálnych produktov, organizácia spoločných kultúrnych podujatí, alebo propagačné aktivity a poskytovanie informácií (mapy, webstránky, mobilné aplikácie, atď.).

V rámci ochrany životného prostredia, zmierňovania dopadov zmeny klímy a prispôsobovania sa týmto zmenám sú prostriedky určené najmä na rozvoj chránených území, zvýšenie produkcie energie z obnoviteľných zdrojov, podporu zvyšovania kvalifikácie v oblasti eko-inovácií, prípadne rozvoj skládok, ktoré sú schopné recyklovať odpad.

Finančné prostriedky v rámci cieľa zlepšiť prístupnosť regiónov, prostredníctvom rozvoja udržateľnej a ekologickej dopravy a komunikačných sietí a systémov, budú použité predovšetkým na výstavbu, modernizáciu a zlepšovanie dopravnej infraštruktúry, cyklotrás, rozvoj IT riešení pre prostriedky verejnej dopravy, ale aj rozvoj cezhraničného širokopásmového internetu a spoločnej lokálnej mediálnej produkcie.

V oblasti riešenia spoločných otázok týkajúcich sa bezpečnosti je podpora zameraná na rozvoj protipovodňovej infraštruktúry, zavedenie systémov včasného varovania pred prírodnými katastrofami, podporu/spoluprácu/prepojenie dobrovoľných a štátnych záchranných zložiek, ako aj skvalitnenie infraštruktúry a vybavenia v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo výmeny know-how a spoločných vzdelávacích programov.

Riadiacim orgánom pre Program Interreg V-A medzi Maďarskou, Slovenskou, Rumunskou republikou a Ukrajinou je Úrad vlády Maďarskej republiky.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.