Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 14 časť - Interreg Dunajský nadnárodný program spolupráce

02.02.2017

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Dunajskom nadnárodnom programe spolupráce.

Dunajský nadnárodný program spolupráce je určený na zvýšenie inovatívnosti a sociálnej zodpovednosti Dunajského regiónu, zvýšenie zodpovednosti Dunajského regiónu v environmentálnej a kultúrnej oblasti, zlepšenie prepojenosti a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu a jeho lepšiu správu.

V rámci zvyšovania inovatívnosti a sociálnej zodpovednosti Dunajského regiónu budú podporené hlavne projekty z oblastí, ako je skvalitnenie výskumnej infraštruktúry, zlepšenie kolaboratívneho výskumu a inovačných aktivít, alebo vytváranie kompetenčných sietí medzi firmami, centrami výskumu a vývoja, IT centrami, školami. Podporí sa aj vývoj spoločných nástrojov a služieb pre zlepšenie kompetencií v oblasti inovatívneho podnikania, alebo spoločné vzdelávanie pre zvýšenie kompetencií zamestnancov a zamestnávateľov.

V rámci zvýšenia zodpovednosti Dunajského regiónu v environmentálnej a kultúrnej oblasti sú prostriedky určené najmä na zlepšovanie efektivity likvidácie odpadov a prevenciu znečistenia podzemnej vody. Podporia sa aj aktivity smerujúce k rozvoju spoločných riešení pre udržateľný turizmus, k rozvoju vzdelávania, zvyšovaniu kvalifikácie a zvyšovaniu kapacít s cieľom podpory kvalitného turizmu, alebo podpory efektívnejšieho zdieľania informácií. Podpora bude slúžiť aj na udržateľné využitie a ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva a prírodných zdrojov, zvyšovanie kvalifikácie a zvyšovanie kapacít s cieľom podpory kvalitných turistických riešení, koordináciu záujmov ochrany prírody s protipovodňovou ochranou, ako aj zvyšovanie všeobecného povedomia a skvalitnenie environmentálneho vzdelávania.

Finančné prostriedky v rámci lepšieho prepojenia a energetickej zodpovednosti Dunajského regiónu budú použité predovšetkým na rozvoj konkrétnych riešení šetrných k životnému prostrediu a trvalo udržateľné dopravné riešenia, lepšiu organizáciu verejnej hromadnej dopravy, alebo spoločné projektovanie a rozvoj mestských, medzimestských a cezhraničných cyklistických trás. Podpora bude smerovať aj k nadnárodnej integrácii rôznych energetických sietí alebo k rozvoju inteligentných sietí v Dunajskom regióne.

V rámci zlepšenia správy Dunajského regiónu je cieľom výmena a transfer know-how a dobrej praxe týkajúcich sa trhu práce, spoločný rozvoj a zlepšovanie procesov a inovatívnych učebných systémov, ako aj výmena a transfer know-how a osvedčených postupov týkajúcich sa oblasti sociálneho začlenenia.

Národným kontaktným orgánom pre Dunajský nadnárodný program spolupráce je Úrad vlády Slovenskej republiky.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.