Aktuality

Operačné programy ľudskou rečou: 8 časť - Interreg V-A SK-AT

15.12.2016

Neviete sa zorientovať v eurofondoch? Zdá sa vám všetko komplikované a nezrozumiteľné? Octigon prináša pravidelný seriál o operačných programoch. Každý štvrtok vám jednoducho a zrozumiteľne priblížime jeden z nich. Dnes sa dozviete viac o Programe Interreg V-A SK-AT.

Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Rakúskou republikou je určený na zlepšenie bilaterálnej spolupráce v oblastiach zdokonaľovania cezhraničného inovačného potenciálu, zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity, podpory udržateľnej dopravnej infraštruktúry, ako aj posilňovania cezhraničnej spolupráce v správnej a inštitucionálnej oblasti.

V rámci zdokonaľovania cezhraničného inovačného potenciálu budú podporené najmä projekty z oblastí, ako je rozvoj a rozšírenie klastrových iniciatív (spoločné školenia, spoločné prieskumy trhu, výskumy, koordinácia programov podpory klastrov), prehlbovanie inštitucionálnej spolupráce medzi rakúskymi a slovenskými vysokými školami, vznik a rozvoj spoločných platforiem pre účinnú spoluprácu odborných škôl a zamestnávateľov.

V rámci zachovania prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity sú prostriedky určené na zachovanie, obnovu, rozvoj a využitie kultúrneho a prírodného dedičstva, spoločnú propagáciu cykloturistiky a zvýšenie kvality cyklotrás, prepojenie prirodzených prostredí a koridorov divokej zvery, alebo podporu spoločnej spolupráce v oblasti protipovodňovej ochrany.

Finančné prostriedky v rámci podpory udržateľnej dopravnej infraštruktúry budú použité predovšetkým na rozvoj spoločných stratégií, koncepcií a akčných plánov pre udržateľnú multimodálnu mobilitu, vývoj cezhraničných inteligentných dopravných systémov, budovanie cyklistických trás, menšie rekonštrukcie a ďalšie vybavenie autobusových a vlakových zastávok/staníc, výstavbu multimodálnych terminálov (parkoviská, značky, zástavky, informačné systémy na zástavkách), výstavbu nových, prípadne rekonštrukciu existujúcich prístavov.

Na dosiahnutie posilňovania cezhraničnej spolupráce v správnej a inštitucionálnej oblasti sa podpora zameria na rozvoj spoločných rámcov v územnom plánovaní, zavedenie inštitucionálnej spolupráce, alebo skvalitnenie efektivity strategického a regionálneho plánovania a rozvoja.

Riadiacim orgánom pre Program Interreg V-A medzi Slovenskou a Rakúskou republikou je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

O operačnom programe sa môžete viac dozvedieť TU.