Aktuality

Podpora lokálnych komunít z Nadácie COOP Jednota

27.02.2019

Nadácia COOP Jednota uverejnila na svojom webovom sídle výzvu, ktorú vyhlásila v spolupráci s partnermi projektu a ktorá je otvorená na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci III. ročníka projektu „Program podpory lokálnych komunít“.

Žiadosti o grant je možné predložiť v termíne od 01.02.2019 do 31.03.2019 a výška grantu je 6 000 Eur. Oprávnenými subjektmi sú orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie.

Oprávnené aktivity:

 1. drobné stavby – komunitné záhrady;
 2. grilovacie altánky a prístrešky;
 3. lavičky a iný mestský mobiliár;
 4. výstavba autobusových zastávok;
 5. podpora lokálnych športových klubov formou príspevkov na oblečenie;
 6. outdoorové športové ihriská a detské ihriská;
 7. aktivity zamerané na propagáciu tradícií Slovenska;
 8. propagácia tradičných remesiel formou voľnočasových aktivít;
 9. súťaže vo varení - príležitosť pre stretnutia generácií, rozvíjanie vzťahov v komunitách;
 10. výsadba a údržba zelene - budovanie drobných stavieb v intravilánoch a extravilánoch obcí;
 11. výstavba a údržba turistických trás a cyklociest.

 

Celé znenie výzvy s prílohami:

https://coop.sk/sk/program-podpory-lokalnych-komunit