Aktuality

Podpora na investície pre vinársky rok 2019/2020

23.09.2019

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila dňa 16. septembra 2019 výzvu na predkladanie žiadostí o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 (ďalej len výzva). O podporu je možné žiadať do 15. októbra 2019.

Oprávnenými žiadateľmi sú:

  • podnikatelia alebo združenia podnikateľov v sektore vinárstva,
  • organizácie výrobcov uznané v sektore vinárstva alebo
  • medziodvetvové organizácie uznané v sektore vinárstva.

Žiadosti sa predkladajú prostredníctvom formulára žiadosti o podporu na investície pre vinársky rok 2019/2020 osobne do podateľne PPA alebo poštou.

Oprávnené aktivity:

  1. nákup nových drevených sudov alebo drevených nádob určených na skladovanie vína alebo zrenie vína (min. 5 000 Eur, max. 35 000 Eur),
  2. investície do označovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR slúžiacim na rýchle dekódovanie informácií o pôvode vína (min. 5 000 Eur, max. 50 000 Eur).

 

Zdroj:

https://www.apa.sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-podporu-na-investicie-pre-vinarsky-rok-2019-2020/9346