Aktuality

Podpora projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European battery innovation

13.09.2021

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation.

Alokácia:

  • 50 000 000 EUR

Maximálna výška pomoci na projekt nesmie presiahnuť hodnotu vymedzenú v rámci jednotlivých projektov (konkrétne v rámci zistenej medzery v ich financovaní vo vzťahu k oprávneným výdavkom), ktoré boli súčasťou notifikácie poskytnutia štátnej pomoci SR a Európska komisia o tejto notifikácii bez vznesenia námietok rozhodla.

Termíny hodnotiacich kôl:

  • prvé hodnotiace kolo:                   29.10.2021
  • ďalšie hodnotiace kolo:                o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka, t. j. osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky, ako aj ostatné podmienky uvedené v kategórii PPP výzvy:

  • ku dňu predloženia ŽoNFP sú registrované na území SR,
  • sú účtovnou jednotkou podľa § 1 zákona o účtovníctve,
  • ku dňu predloženia ŽoNFP disponujú minimálne jednou schválenou účtovnou závierkou.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita: Podpora projektov, ktoré sú súčasťou IPCEI s názvom EuBatIn.

Predmetom hlavnej aktivity oprávneného projektu musí byť realizácia činností vykonávaných v rámci výskumno–vývojovo–inovačnej fázy (resp. jej časti) projektu, ktorý bol predložený Európskej komisii ako súčasť významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

V rámci výzvy je oprávneným projekt, ktorý:

  • má významný inovačný charakter alebo z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií predstavuje významnú pridanú hodnotu vzhľadom na aktuálny stav v príslušnom odvetví,
  • rieši problémy/výzvy v sociálnej, technologickej alebo ekonomickej oblasti udržateľným spôsobom a
  • výrazným spôsobom prispieva k dosiahnutiu vytýčených cieľov významného projektu spoločného európskeho záujmu s názvom European Battery Innovation.

Oprávnené územie:

  • celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja

Viac informácii k tejto výzve nájdete TU.