Aktuality

Podpora študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni

25.02.2019

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu uverejnil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prípravu analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane podpory študentov, ktorí reprezentujú Slovenskú republiku na medzinárodnej úrovni (ďalej len „výzva“).

Cieľ výzvy:

  • poskytnúť dotáciu na financovanie výmenných výskumných pobytov slovenských výskumných pracovníkov na University of California, Berkeley, College of Engineering v USA.

Lehota na predkladanie žiadostí:

  • do 19.4.2019 do 13:00 hod.

Oprávnení žiadatelia:

  • vysoké školy so sídlom na území Slovenskej republiky, definované v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené aktivity projektu:

  • absolvovanie výskumného pobytu úspešným oprávneným kandidátom na University of California, Berkeley, College of Engineering zameraného na nasledujúce oblasti informatizácie:
  • inteligentné dopravné systémy, alebo
  • informatizácia v doprave a automobilový výskum.

 

Celé znenie výzvy:

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/02/Vyzva-1.pdf