Aktuality

Povinná elektronická fakturácia vo verejnom obstarávaní

18.09.2019

Začiatkom augusta 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon“), ktorý sa dotkne aj procesov verejného obstarávania. Zákon totiž zavádza povinnosť prijímať a spracúvať zaručené elektronické faktúry.

Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom všeobecnom metodickom usmernení č. 9/2019 stanovil osoby, ktorých sa dotkne povinná elektronická fakturácia v postupoch verejného obstarávania.

Povinnosť vydávať zaručené elektronické faktúry majú:

  • dodávatelia (úspešní uchádzači z verejného obstarávania) a ich subdodávatelia, ak bude finančné plnenie zo strany verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa poskytnuté priamo subdodávateľovi;
  • verejný obstarávateľ, obstarávateľ;
  • rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet.

Povinnosť prijímať zaručené elektronické faktúry majú:

  • verejný obstarávateľ, obstarávateľ;
  • osoby, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ako verejní obstarávatelia (tzv. dotované osoby podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona);
  • rozpočtová a príspevková organizácia napojená na štátny rozpočet;
  • odberatelia plnenia od verejného obstarávateľa, resp. od rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie, ktorá je napojená na štátny rozpočet.

Elektronická fakturácia bude prebiehať prostredníctvom systému, ktorého správcom bude Ministerstvo financií SR (ďalej len „ministerstvo“). V súvislosti s tým je Úrad pre verejné obstarávanie povinný spolupracovať s ministerstvom a poskytnúť mu údaje o hospodárskych subjektoch zapísaných v Zozname hospodárskych subjektov potrebných na vytvorenia profilu. Úrad je tak povinný urobiť do 31. januára 2021.