Aktuality

Prvá výzva z Fondu SK-NIC

04.10.2019

Po odsúhlasení Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásila SK-NIC, a. s. dňa 30.9.2019 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory malých projektov internetovej komunity.

Výzva je vyhlásená prostredníctvom Nadácie Pontis a podporí malé projekty zamerané na internet a informačno-komunikačné technológie. Projekty je možné predkladať do 30. októbra 2019.

Oblasti podpory:

  • vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií
  • informačná/kybernetická bezpečnosť

Oprávnení žiadatelia:

  • fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu
  • podnikatelia – fyzické osoby a právnické osoby, pri ktorých:
  • celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 EUR  a súčasne,
  • ich čistý obrat nepresahuje 700 000 EUR  ročne a súčasne
  • priemerný počet ich zamestnancov v roku, v ktorom žiadateľ podáva žiadosť resp. v predchádzajúcom roku, nepresiahne desať, pričom za zamestnanca sa na tieto účely považuje osoba uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
  • ostatné právnické osoby, ktoré neboli založené alebo zriadené za účelom dosahovania zisku (napr. nadácie, neinvestičné fondy, štátne orgány, územná samospráva a podobne)

Výška podpory:

  • min. príspevok:          2 500 EUR
  • max. príspevok:          10 000 EUR

 

Celé znenie výzvy nájdete TU.

Zdroj:

https://www.vicepremier.gov.sk/aktuality/informatizacia/spolocnost-sk-nic-vyhlasuje-prvu-vyzvu-fondu-sk-nic/