Aktuality

Regionálne príspevky v najmenej rozvinutých okresoch

07.08.2020

Na webových sídlach okresných úradov v najmenej rozvinutých okresoch sa začali objavovať výzvy na predkladanie projektov financovaných alebo spolufinancovaných z regionálneho príspevku za účelom realizácie opatrení schválených akčných plánov v roku 2020. Žiadatelia si budú môcť uplatniť preplatenie výdavkov aj spätne od 1. januára 2020.

Všetky vyhlásené výzvy sú v súlade s Metodikou prípravy návrhu ročných priorít akčného plánu s cieľom zostavenia zoznamu projektov, ktorými sa bude realizovať príslušný akčný plán najmenej rozvinutého okresu so začiatkom realizácie v roku 2020. Príspevky majú slúžiť na podporu miestnej  ekonomiky a zamestnanosti, vzdelávania, cestovného ruchu, rozvoja ľudských zdrojov, sociálne služby, životného prostredia, infraštruktúra obcí a podobne.

Oprávnení žiadatelia:

  • subjekty územnej spolupráce: regionálna rozvojová agentúra, slovenská časť euroregiónu, európske zoskupenie územnej spolupráce, občianske združenie, nezisková organizácia, obec, VÚC
  • sociálno-ekonomickí partneri: subjekty verejnej správy, podnikatelia a mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni

Výzvy budú priebežne dopĺňané TU.

 

Zdroj:

https://www.zmos.sk/najmenej-rozvinute-okresy-vyzvy-na-rok-2020-oznam/mid/436827/.html