Aktuality

Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS

12.07.2021

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          5 000 000 EUR
 • min. príspevok:                70 000 EUR
 • max. príspevok:               450 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé kolo:           6.9.2021
 • druhé kolo:         6.11.2021
 • ďalšie kolá:         o 2 mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 1 písmena a) a c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • obce so štatútom mesta mimo Bratislavského kraja a mesto Košice a jeho mestské časti
 • vyššie územné celky mimo Bratislavského kraja

Oprávnené aktivity:

Oprávnený typ aktivity: Q. Zabezpečenie komplexnej kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti

Podporené budú projekty najmä v týchto oblastiach:

 • inventarizácia, klasifikácia a kategorizácia informačných aktív, realizácia AR/BIA, riadenie rizík a spracovanie základných dokumentov v oblasti IB a KyB v zmysle zákona č. 69/2018 Z. z.,
 • pilotná implementácia systému pre logmanažment, zahŕňajúca predovšetkým práce na zmapovaní zdrojov logov a ich napojení na centrálny log manažment nástroj pre následné nasadenie SIEM riešení,
 • pilotná implementácia SOC as a service,
 • pilotná implementácia dvojfaktorovej autentifikácie a mobile device managementu.

Podpora bude primárne poskytovaná pre oblasti:

 • governance informačnej a kybernetickej bezpečnosti (IB a KyB) a bezpečnostná dokumentácia,
 • riadenie aktív, hrozieb a rizík, t. j. inventarizácia aktív, klasifikácia a kategorizácia aktív, spolu s vykonaním analýzy rizík a analýzy dopadov a následným riadením identifikovaných rizík.

Oprávnené územie:

 • celé územie SR

Viac informácii o tejto výzve sa dozviete TU.