Aktuality

Spoločné projekty krajín dunajského regiónu a Francúzska

13.08.2019

Začiatkom júla vyhlásila Agentúra na podporu výskumu a vývoja verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Českej republike, Rakúskej republike, Srbskej republike a Francúzskej republike.

Podporené budú projekty zo všetkých oblastí výskumu a vývoja, nakoľko cieľom má byť nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce medzi krajinami dunajského regiónu a Francúzska.

Oprávnenými žiadateľmi sú slovenské právnické osoby a slovenské fyzické osoby –podnikatelia, pričom v žiadosti musia byť uvedené minimálne dve partnerské organizácie, každá z inej partnerskej krajiny.

Výška príspevku, ktorý môže byť žiadateľom poskytnutý, závisí od počtu partnerských organizácií v projekte a pohybuje sa v rozmedzí od 10 000 Eur do 15 000 Eur. Žiadosti je možné predkladať do 20. septembra 2019.

Zdroj a celé znenie výzvy:

https://www.apvv.sk/buxus/docs/vyzvy/multilateralne/ds2019/vyzva-ds-fr-2019-znenie-vyzvy-sk.pdf