Aktuality

Triedený zber komunálnych odpadov 2024

30.01.2024

Ministerstvo životného prostredia SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásilo dňa 29.1.2024 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP, ktorá je zameraná na budovanie zberných dvorov a zefektívňovanie systémov zberu vytriedených komunálnych odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky odpadov, za ktorých zber a nakladanie s nimi je zodpovedná obec.

Alokácia a výška príspevku:

 • Alokácia: 23 671 000,00 (20 380 292,00 EUR pre menej rozvinutý región a 3 290 708,00 EUR pre viac rozvinutý región)
 • Maximálna výška celkových oprávnených priamych výdavkov projektu bez DPH sa vypočíta ako súčin počtu obyvateľov príslušného záujmového územia a finančného limitu stanoveného pre jedného obyvateľa. Finančný limit pre jedného obyvateľa je stanovený vo výške 200 EUR (bez DPH).
 • Max. limit COPV: 1 000 000 EUR

Dátum uzavretia výzvy:

 • 31.05.2024

Oprávnení žiadatelia:

 • obec
 • združenie obcí
 • príspevková organizácia obce
 • rozpočtová organizácia obce
 • právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí
 • združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí

Oprávnené aktivity:

Budovanie zberných dvorov, zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov, ako aj rozširovanie systémov triedeného zberu o ďalšie zložky, bude realizované prostredníctvom nasledovných hlavných aktivít projektu:

 1. výstavba nových zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO;
 2. rekonštrukcia existujúcich zberných dvorov za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO;
 3. nákup hnuteľných vecí za účelom zvýšenia množstva vytriedených oprávnených druhov KO za podmienky, ak je zberný dvor vybudovaný, resp. disponibilný v rámci aktuálne zavedeného systému triedeného zberu KO.

Hlavné aktivity nie je možné v rámci jednej žiadosti kombinovať.

Na území obce môže byť v rámci tejto výzvy realizovaný iba jeden projekt, a to bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

Oprávnené územie:

 • celá SR

 

 

Všetky informácie k výzve nájdete TU.