Aktuality

Výzva na odborných hodnotiteľov OPII

30.07.2019

Máte znalosti z oblasti informačno-komunikačných technológií, s nimi súvisiacej legislatívy, a chceli by ste hodnotiť projekty informatizácie? Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vyhlásil výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok, do ktorej je možné sa prihlásiť do 9. augusta 2019.

Predmetom hodnotenia budú všetky národné a dopytovo – orientované projekty financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os 7), a teda projekty zamerané na elektronické služby poskytované občanom a podnikateľom. Patria sem infraštruktúrne projekty, projekty kybernetickej bezpečnosti, a projekty na podporu znevýhodnených skupín občanov.

 

Zdroj a všetky podmienky výzvy:

https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2019/06/Vyzva_07_2019_na_vyber_OH_PO7_OPII_NPaDP_7_1_az_7_9.pdf