Aktuality

Zdravie a bezpečnosť v školách

10.04.2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo finančné prostriedky v celkovej výške 35 000 Eur na financovanie rozvojových projektov zameraných na podporu a ochranu zdravia a zvýšenie bezpečnosti v školách pod názvom „Zdravie a bezpečnosť v školách 2019“.

Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je do 26. apríla 2019.

Oblasťou podpory v roku 2019 sú aktivity a programy zamerané na:

  • formovanie vzťahu žiakov k zdravému životnému štýlu, prevenciu alergií a respiračných problémov;
  • ochranu duševného zdravia žiakov;
  • skvalitňovanie psychosociálnej klímy v školách;
  • odstraňovanie zdraviu škodlivých vplyvov a prevenciu rizikového správania ako sú: násilie, šikanovanie a kyberšikanovanie, záškoláctvo, agresivita, nenávistné prejavy, prejavy extrémizmu a radikalizácie žiakov, delikvencia, drogové závislostí, zneužívanie, HIV/AIDS, obchodovanie s ľuďmi.
  •  

Maximálna výška finančného príspevku v roku 2019 je stanovená nasledovne:

  • pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou 10 000,- Eur;
  • pre projekty s regionálnou pôsobnosťou 4 000,- Eur (zapojenie minimálne 7 škôl),
  • pre projekty s miestnou pôsobnosťou 2 000,- Eur.

Zdroj:

https://www.minedu.sk/data/att/14541.pdf