Aktuality

Zvýšené finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1. júna 2017

20.07.2017

Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) bol po uplynutí roku od nadobudnutia jeho účinnosti už druhýkrát novelizovaný. Dotklo sa ho viacero zmien, spomedzi ktorých najvýznamnejšou je zmena finančných limitov niektorých postupov, ktoré vstúpili do platnosti 1.júna 2017.

S cieľom administratívne zjednodušiť a zefektívniť procesy verejného obstarávania sa zmena dotkla ustanovenia §5 ods. 3 písm. a), b) a f) zákona o verejnom obstarávaní, v ktorých sa finančné limity podstatne zvýšili. Podlimitnou zákazkou sa tak podľa nového znenia zákona rozumie zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit nadlimitných zákaziek a súčasne rovnaká alebo vyššia ako

  • 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 (zmena z 5 000 eur na 15 000 eur);
  • 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) (zmena z 20 000 eur na 50 000 eur);
  • 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny;
  • 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1;
  • 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1;
  • 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) (zmena zo 70 000 eur na 150 000 eur).

V praxi to znamená, že verejní obstarávatelia podľa ustanovenia §7 budú môcť vo väčšej miere zadávať zákazky s nízkou hodnotou, čo by malo priniesť najmä menšiu administratívnu záťaž. Osôb podľa ustanovenia §8 zákona sa tieto zmeny netýkajú.