Aktuality

18. apríl 2016 – dôležitý moment vo verejnom obstarávaní

28.06.2016

Každý subjekt, ktorý dostane financie z Európskej únie, iných verejných zdrojov financií, prípadne od štátnych orgánov, je povinný s týmito financiami efektívne hospodáriť v súlade so základnými princípmi verejného obstarávania a s využitím postupov podľa legislatívy platnej v tejto oblasti.

To znamená, že ak chcete za financie, ktoré ste získali z verejných zdrojov (štrukturálne fondy, výskumné programy, atď.) zakúpiť napr. materiál, táto transakcia sa musí riadiť platnými postupmi. Verejné obstarávanie je jednou z oblastí, v ktorej Vám v Octigone vieme poradiť a zabezpečiť všetky súvisiace úkony v súlade s platnou legislatívou.

Od 18. apríla 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), ktorý priniesol viacero noviniek. Naše špecialistky na verejné obstarávanie Vás radi oboznámia so všetkými zákutiami nového zákona a jeho aplikáciou. Samé sa už zúčastnili viacerých prednášok tých najlepších odborníkov na Slovensku, a to z rôznych oblastí. V poslednej dobe spoločnosťou rezonujú témy obstarávania v IT oblasti a naše špecialistky na verejné obstarávania sa zúčastnili aj konferencií na túto tému, kde spoločne diskutovali s predstaviteľmi štátu aj súkromného sektora. Aké zmeny priniesol tento zákon? Prinášame Vám prehľad piatich najvýraznejších zmien od postupov platných do 17.04.2016.

 

  • PRINCÍP PROPORCIONALITY

Do procesov verejného obstarávania nový zákon zavádza princíp proporcionality. Čo z toho vyplýva? Laicky povedané: „Vždy sa na všetko pýtať a nechať si vysvetliť“. Verejný obstarávateľ nesmie vylúčiť uchádzača bez toho, aby vylúčeniu predchádzal proces vysvetľovania dokladov a dokumentov, ktoré uchádzač predložil v rámci svojej ponuky.

 

  • EX ANTE POSÚDENIE A POVINNÁ KONTROLA NADLIMITNÝCH ZÁKAZIEK ÚRADOM PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Ustanovenia zákona dávajú verejným obstarávateľom a obstarávateľom možnosť ex ante posúdenia nadlimitných zákaziek (dotovaných z prostriedkov získaných z fondov Európskej únie) ešte pred ich vyhlásením. Zároveň však zákon ukladá povinnosť predložiť na kontrolu nadlimitné zákazky (z prostriedkov získaných z verejných zdrojov) na kontrolu po ukončení verejného obstarávania ale pred podpisom zmluvy, ktorá je výsledkom verejného obstarávania.

 

  • REVERZNÝ POSTUP

Zákon o verejnom obstarávaní zrušil pri podlimitných zákazkách tzv. jednoobálkové súťaže. Veľkou novinkou je však reverzný postup, ktorý je možné použiť len v rámci zadávania nadlimitných zákaziek. Jeho podstata spočíva v tom, že sa v jeden deň otvoria obe časti ponúk („Ostatné“ aj „Kritériá“), ako prvé sa vyhodnotia ceny a požiadavky na predmet zákazky a až následne sa budú hodnotiť podmienky účasti a ich splnenie uchádzačmi, ktorí sa umiestnili v poradí na prvom až treťom mieste.

 

  • JEDNOTNÝ EURÓPSKY DOKUMENT (JED)

Definitívne bol z našej legislatívy vypustený inštitút čestných vyhlásení, ktorými bolo možné dočasne nahradiť doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti. Namiesto toho sa v súlade s legislatívou Európskej únie zadefinoval a vytvoril jednotný európsky dokument, ktorý má vo všetkých štátoch rovnakú podobu a funkciu a taktiež slúži na dočasné nahradenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.

 

  • PODPORA MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOV

V záujme podporiť malé a stredné podniky zákon obsahuje ustanovenia, týkajúce sa delenia zákaziek na časti, s cieľom získať čo najviac ponúk. Uchádzač tak bude mať možnosť predložiť ponuku iba na niektorú časť zákazky alebo komplexne na všetky časti, a teda na celú zákazku naraz. Aj naďalej Vás budeme informovať o zmenách a novinkách v postupoch verejného obstarávania.

 

Ak máte otázky už teraz, neváhajte nás kontaktovať – radi ich zodpovieme.