Aktuality

Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

30.08.2018

Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík (ďalej len „výzva“).

Alokácia:

  • 12 000 000 Eur

Termíny hodnotiacich kôl:

  • termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 15.10.2018;
  • termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola 15.01.2019;
  • termín uzavretia ďalšieho hodnotiaceho kola: v termíne 3 mesiacov.

Oprávnený žiadateľ:

  • správca vodohospodársky významných vodných tokov (štátny podnik)

Oprávnená aktivita:

  • aktivita D. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

Oprávnené aktivity musia byť realizované v súlade so Zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je transponovaná smernica 2007/60/ES a v súlade s vyhláškou č. 419/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách.

 

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.