Aktuality

Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

23.08.2022

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila začiatkom augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch.

Alokácia a výška pomoci:

 • alokácia:                          7 500 000 EUR
 • výška pomoci:                 10 000 EUR až 350 000 EUR
 • výška podpory:                100 %

Uzavretie výzvy:

 • 31. október 2022

Oprávnení žiadatelia:

1. Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osobyobhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

 • súkromných vlastníkov a ich združení,
 • obcí a ich združení,
 • cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním,
 • štátu.

2. Občianske združeniev zmysle zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov len so súhlasom obhospodarovateľa lesa daného územia

Maximálny počet predložených ŽoNFP závisí od veľkosti plochy obhospodarovaných lesov žiadateľom. Žiadateľ môže v rámci tejto výzvy predložiť:

 • maximálne 1 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy do 10 000 ha, resp. ak je žiadateľom občianske združenie;
 • maximálne 2 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 10 000 ha a do 50 000 ha;
 • maximálne 6 ŽoNFP, ak obhospodaruje lesy na viac ako 50 000 ha.

Oprávnené činnosti:

Oprávnené sú prvky občianskej a poznávacej infraštruktúry slúžiace pre verejnosť bez obmedzenia, pričom predmet investície nemôže slúžiť na ziskovú činnosť.

Príklady oprávnených činností:

 • náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, vedené prevažne mimo existujúcej lesnej cestnej siete, prípustné je kríženie, ako aj čiastočné využitie existujúcej lesnej cestnej siete, nepresahujúce sumárne 25 % dĺžky chodníka, resp. cyklotrasy. Podporované budú malé terénne úpravy, bez osobitného riešenia úpravy (napr. makadam, štrk, asfalt) povrchu chodníka, resp. cyklotrasy so šírkou do 1,8 m
 • pozorovateľne, vyhliadkové veže
 • mostíky, schody, rebríky, chodníky, lanové dráhy (vrátane, alebo len: zábradlia, trasovania, zrubovania)
 • značenie náučných a turistických chodníkov, trás a cyklotrás
 • odpočívadlá (vrátane alebo len: sociálne zariadenia)
 • turistické útulne (vrátane alebo len: prístrešky, altánky, lavičky, studničky), ohniská
 • odpadkové koše
 • objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie – mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy, učebne lesnej pedagogiky (aj v susedstve lesného pozemku)

Celé znenie výzvy aj s prílohami nájdete TU.