Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_2. etapa

17.10.2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 28 379 452,- EUR;
 • minimálny príspevok: 400 000 EUR;
 • maximálny príspevok: 900 000 EUR.

Uzatvorenie výzvy:

 • 19. decembra 2018

Oprávnení žiadatelia:

 1. subjekty územnej samosprávy, t.j. obec a VÚC– platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
 2. nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových budov;
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
 7. budovanie bezbariérových prístupov;
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

 • menej rozvinutý región - spádové oblasti v samospráve pre umiestnenie CIZS a k tomu definované obce s rankingom podľa zoznamu oprávnených spádových oblastí uvedeného v prílohe č. V 05 výzvy.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.