Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci

21.02.2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty s uplatnením schémy štátnej pomoci s kódom IROP-PO2-SC212-2019-42 (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 28 379 452,- Eur;
 • minimálny príspevok:            400 000,- Eur;
 • maximálny príspevok:            900 000,- Eur.

Termín uzavretia:

 • 21. mája 2019.

V rámci tejto výzvy sa uplatňuje dvojkolový proces výberu projektov.

Oprávnený žiadateľ:

 • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC);
 • nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových budov;
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
 7. budovanie bezbariérových prístupov;
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené typy aktivít D) až G) musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A) alebo B) alebo C).

 

Znenie výzvy:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13908