Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty UMR

29.10.2018

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo v poradí už tretiu výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 27 907 200 EUR;
 • minimálny príspevok: 400 000 EUR;
 • maximálny príspevok: 900 000 EUR.

Uzatvorenie výzvy:

 • 31. decembra 2018

Oprávnení žiadatelia:

 1. subjekty územnej samosprávy, t.j. obec a VÚC– platí v prípade, ak je v PZ ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
 2. nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových budov;
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
 7. budovanie bezbariérových prístupov;
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené územie:

 • územie mestskej funkčnej oblasti krajského mesta Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice. Oprávnené územie je zadefinované v prílohe č. V 05.

 

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.