Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_projektové zámery

18.11.2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“).

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uplatňuje v rámci špecifického cieľa 2.1.2 pre projekty zamerané na centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti dvojkolový proces výberu projektov.

Alokácia, výška príspevku, spolufinancovanie:

 • alokácia:                        30 000 000 Eur
 • minimálny príspevok:    400 000 Eur
 • maximálny príspevok:   700 000 Eur/900 000 Eur
 • spolufinancovanie:        5% z vlastných zdrojov

Termín uzavretia výzvy:

 • 31. decembra 2019

Oprávnení žiadatelia:

 • Pri projektovom zámere (PZ) je oprávneným žiadateľom subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC. V PZ žiadateľ záväzne uvedie, kto bude žiadateľom ŽoNFP podľa formy zabezpečenia partnerstva CIZS určenej v PZ.
 • Pri predkladaní žiadosti o NFP oprávneným žiadateľom bude:
 • subjekt územnej samosprávy – obec, VÚC – platí v prípade, ak v PZ je ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená zmluva o partnerstve;
 • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa uvedeného zákona.

Oprávnené aktivity:

V rámci budovania infraštruktúry CIZS sú oprávnenými typmi aktivít:

 1. výstavba nových budov,
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 7. budovanie bezbariérových prístupov,
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené typy aktivít D. až G. musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C. V prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

Celé znenie výzvy s prílohami nájdete TU.