Aktuality

Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti_UMR_ŽoNFP

04.03.2019

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti pre projekty udržateľného mestského rozvoja (ďalej len „výzva“).

Žiadateľ môže predložiť žiadosť za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom konania, má vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                                 27 907 200 Eur;
 • minimálny príspevok:            400 000 Eur;
 • maximálny príspevok:            900 000 Eur.

Dátum uzavretia výzvy:

 • 27. mája 2019.

Oprávnený žiadateľ:

 • subjekt územnej samosprávy (obec, VÚC);
 • nezisková organizácia zriadená.

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových budov;
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
 7. budovanie bezbariérových prístupov;
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Oprávnené typy aktivít D. až G. musia byť v kombinácii s oprávneným typom aktivity A. alebo B. alebo C. V prípade, že žiadateľ prijíma opatrenia zamerané na energetickú hospodárnosť budov, vyberá si aj typ aktivity H., ktorá priamo súvisí s aktivitami B. a C.

 

Celé znenie výzvy s prílohami:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13934