Aktuality

Centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch

17.07.2020

Úrad vlády SR vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok z programu „Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov“. Vybrané projekty podporia centrá pre mládež v najmenej rozvinutých okresoch.

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov zlepšujúcich prístup zraniteľných detí a mládeže k širšiemu okruhu mimoškolských činností, čo prispieva k ich osobnému rozvoju a zručnostiam.

Dátum uzatvorenia výzvy:

 • 30. október 2020

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          7 700 000 Eur
 • min. príspevok:                200 000 Eur
 • max. príspevok:               1 000 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

 • Banskobystrický, Košický, Prešovský samosprávny kraj a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutých okresoch a ich rozpočtové a príspevkové organizácie
 • orgány štátnej správy

Žiadatelia musia mať aspoň dvoch rôznych projektových partnerov spomedzi uvedených oprávnených partnerov.

Partneri:

Povinným partnerom sú subjekty založené ako právnická osoba v Slovenskej republike (najmenej dva rôzne typy zo zoznamu):

 • štátne rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • vyššie územné celky a úrady samosprávnych krajov podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov,
 • MVO alebo iné právne formy prevádzkujúce komunitné centrum alebo centrum pracujúce s deťmi a mládežou.

Ďalší partneri okrem dvoch projektových partnerov z vyššie uvedeného zoznamu v súlade s článkom 7.2.2 Nariadenia: Akýkoľvek subjekt, verejný alebo súkromný, komerčný alebo nekomerčný a mimovládne organizácie, zriadené ako právnické osoby buď v Nórsku, prijímateľských štátoch alebo v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorá má spoločnú hranicu s príslušným prijímateľským štátom alebo akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená do projektu a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Oprávnené aktivity:

1. Aktivity súvisiace so sociálnym a hospodárskym rozvojom v konkrétnych zemepisných oblastiach, ako napríklad:

 • umelecké a kultúrne vzdelávanie,
 • športové a fyzické aktivity.

2. Intervencie na zvýšenie vyhliadky na zamestnanie, ako napríklad: vzdelávacie a odborné školenia a kurzy týkajúce sa zamestnania/povolania, tvorivé a jazykové kurzy, kurzy a školenia zamerané osobitne na regionálne potreby, napr. stavebníctvo, výroba, cestovný ruch atď. Posilnenie kompetencií detí a mládeže za účelom ich osobného rozvoja (potrebné pre všetky oblasti života) ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod.

3. Aktivity zamerané na zlepšenie/rozšírenie infraštruktúry pre prácu s mládežou na úrovni obce.

4. Antidiskriminačné aktivity zamerané na skupiny ohrozené sociálnym a hospodárskym vylúčením, ako napríklad:

 • činnosti zamerané na boj proti nenávistným prejavom, radikalizácii a extrémizmu vrátane sociálnych médií,
 • ochrana detí pred online hoaxmi, kybernetickou šikanou, sexuálnym zneužívaním a domácim násilím,
 • činnosti podporujúce porozumenie sociálnej inklúzii všeobecne,
 • práca s informáciami, porozumenie informáciám, identifikácia podozrivých zdrojov informácií,
 • ďalšie činnosti osobitne zamerané na ohrozené deti a mládež.

5. Aktivity súvisiace so systémami vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, ako napríklad:

 • podpora materských škôl,
 • podpora komunitných sociálnych služieb,
 • vzdelávacie aktivity v oblasti zdravotnej starostlivosti,
 • včasná intervencia pre deti, najmä deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.

6. Aktivity súvisiace s prevenciou predčasného ukončenia školskej dochádzky, ako napríklad:

 • letné školy pre neprospievajúcich žiakov,
 • vyučovacie hodiny po škole navyše pre neprospievajúcich žiakov,
 • súbežná práca s učiteľmi a poradenská služba pre rodičov a žiakov,
 • poskytovanie občerstvenia a základných školských potrieb (papier, perá).

Celá výzva je uverejnená TU.

Formuláre k výzve nájdete TU.