Aktuality

COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre

02.03.2021

Na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky boli zverejnené podrobnosti týkajúce sa plánovanej výzvy na COVID dotácie pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre. Pre žiadateľov bude k dispozícii aj dotačná kalkulačka, pomocou ktorej zistia, v akej výške majú na dotáciu nárok.

Termín na predkladanie žiadostí o dotáciu:

 • 31. marec 2021

Oprávnení žiadatelia:

Dotácia je určená pre žiadateľov, ktorí vykonávajú kultúrnu a kreatívnu činnosť v neziskovom sektore. O dotáciu môžu požiadať:

 • občianske združenia,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
 • nadácie,
 • neinvestičné fondy.

Ďalšie podmienky, ktoré musí žiadateľ splniť:

 • vznikol pred 1. 1. 2020;
 • vykonáva dlhodobú kultúrnu a kreatívnu činnosť prístupnú pre verejnosť. Môže súčasne vykonávať aj iné ekonomické činnosti, ale dotácia je iba na kultúrnu a kreatívnu činnosť a jej výška sa počíta iba z finančných údajov spojených s kultúrnou a kreatívnou činnosťou;
 • žiadateľ počas obdobia pandémie COVID-19 v roku 2020 mal preukázateľne pokles príjmov minimálne o 30 % z kultúrnej a kreatívnej činnosti (nie z iných činností) oproti rovnakému obdobiu v roku 2019.

Ak na základe finančných ukazovateľov dotačná kalkulačka vypočíta výšku dotácie nižšiu ako 2 000 EUR, takáto výška nespĺňa podmienku minimálnej výšky a o dotáciu nie je možné požiadať.

Kultúrnou a kreatívnou činnosťou sa pre účely tejto výzvy rozumie činnosť v oblasti živej kultúry, umenia, kreatívneho priemyslu, vydavateľskej činnosti, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva, osvetovej činnosti a vzdelávania.

Výška dotácie:

 • 2 000 – 50 000 EUR

Dotácia sa skladá z dvoch častí:

 • náhrada 20 % výdavkov nepokrytých zdrojmi z verejných grantov za obdobie od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 súvisiacich výhradne s kultúrnou a kreatívnou činnosťou žiadateľa;
 • náhrada 80 % rozdielu príjmov z kultúrnej a kreatívnej činnosti žiadateľa za referenčné obdobie roka 2020 voči roku 2019.

Oprávnené aktivity:

Dotácia je účelovo viazaná na úhradu bežných výdavkov žiadateľa spojených s kultúrno-kreatívnou činnosťou. Žiadateľ je povinný použiť dotáciu do 31. 12. 2021.

Dotáciu nie je možné použiť na:

 • splácanie pôžičiek a úverov;
 • splácanie úrokov z prijatých pôžičiek a úverov;
 • poskytovanie pôžičiek a dotácií iným fyzickým a právnickým osobám;
 • financovanie podujatí organizovaných alebo realizovaných inými právnickými osobami a fyzickými osobami;
 • úhradu poplatkov za bankové služby;
 • úroky a colné poplatky;
 • úhradu pokút a penále;
 • výdavkov, ktoré sú predmetom iných už existujúcich podporných nástrojov v súvislosti s COVID-19.

Všetky informácie nájdete TU. Prílohy k výzve a vzorové formuláre TU.

Celé znenie výzvy:

https://www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2021/02/Vyzva_covid_neziskovky_2021.pdf

ZDROJ:

https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/medialny-servis/aktuality-ministerstva-kultury/ministerstvo-kultury-zverejnilo-podrobne-informacie-ku-covid-vyzve-pre-neziskove-organizacie/