Aktuality

Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny

12.05.2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo koncom apríla výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Digitálne zručnosti pre znevýhodnené skupiny“. Cieľom výzvy je prostredníctvom vzdelávacích činností, asistovanej podpory pre znevýhodnené osoby zvýšiť využívanie internetových služieb zo strany znevýhodnených osôb a zvýšiť ich participáciu na digitálnom trhu na území Slovenskej republiky.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia:                          3 000 000 EUR
 • min. príspevok:                50 000 EUR
 • max. príspevok:               200 000 EUR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • uzatvorenie 1. kola:       27.06.2022
 • uzatvorenie 2.- n. kola:  o dva mesiace

Oprávnení žiadatelia:

 • organizácie z neziskového sektora, a to konkrétne organizácie zriadené podľa:
 • zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
 • zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov,
 • zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené aktivity:

Hlavná aktivita:

 • podpora rozvoja digitálnych zručností znevýhodnených skupín

V rámci hlavnej aktivity žiadatelia realizujú nasledovné podaktivity (žiadateľ si vyberie aspoň jednu podaktivitu:

 • vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) pre osoby pracujúce a vzdelávajúce znevýhodnené skupiny občanov v oblasti používania softvérových nástrojov/aplikácií, tvorby softvérových nástrojov a v oblasti aplikácií určených na zjednodušenie používania IT nástrojov,
 • vzdelávanie vrátane prípravy na vzdelávanie (aj on-line vzdelávanie) znevýhodnených osôb,
 • asistovaná podpora pri výbere a inštalácii pomôcky znevýhodnenej osobe,
 • obstaranie HW/SW, zariadenia, vybavenia (napr. zariadenia pre tlmočníkov).

Oprávnené územie:

 • celé územie Slovenskej republiky

 

Všetky informácie o tejto výzve nájdete TU.