Aktuality

Doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

09.05.2024

Dňa 29.4.2024 vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Program Slovensko 2021-2027 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorej cieľom je doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti za účelom transformácie poskytovania ambulantnej zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni v rámci integrovaných územných investícií.

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia (zdroje EÚ):       16 500 000 EUR
 • max. príspevok:               1 300 000 EUR

Lehota na predkladanie projektov:

 • Výzva je otvorená počas celého programového obdobia, resp. pokiaľ nebudú vyčerpané finančné prostriedky pridelené každému samosprávnemu kraju.

Oprávnení žiadatelia:

 • subjekt územnej samosprávy, ktorým je obec alebo VÚC
 • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov, ktorej zakladateľom je obec a/alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Žiadateľ o NFP musí byť rovnaký ako bol schválený v projektovom zámere IÚI.

Oprávnené aktivity:

Cieľom výzvy je rozvíjať miestnu infraštruktúru v oblasti ambulantnej zdravotnej starostlivosti za účelom združovania všeobecných lekárov a špecialistov, vďaka čomu sa zabezpečí dostupnosť v oblasti prevencie, diagnostiky, liečby a starostlivosti o pacientov na lokálnej, resp. komunitnej úrovni a vytvoria sa podmienky pre poskytovanie najmä základného sociálneho poradenstva pre klientov zariadenia.

Oprávnený typ akcie:

 • doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s cieľom transformácie poskytovania zdravotnej starostlivosti na komunitnej úrovni a poskytovania dostupnej zdravotnej starostlivosti

V rámci oprávnenej akcie žiadateľ môže realizovať aktivity:

 • výstavba nových budov,
 • modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov,
 • prístavba/nadstavba/stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov,
 • zabezpečenie materiálno – technického vybavenia,
 • dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia,
 • budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia,
 • budovanie bezbariérových prístupov.

V rámci podpornej aktivity je žiadateľ oprávnený realizovať publicitu.

Každej podanej ŽoNFP predchádza projektový zámer IÚI, ktorý bol zaradený do zásobníka projektov na príslušnom VÚC a ktorý bol schválený Radou partnerstva príslušného samosprávneho kraja.

Oprávnené územie:

 • menej rozvinutý región

Všetky detaily k výzve spolu so zverejnenými prílohami nájdete TU.