Aktuality

Dostupné bývanie s prvkami housing first

24.02.2021

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Dostupné bývanie s prvkami housing first, ktorej cieľom je poskytnúť ľuďom bez domova nájomné bývanie s podporou sociálneho poradenstva, prípadne ďalšej odbornej pomoci a eliminovať tak problémové oblasti súvisiace s bývaním.

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé hodnotiace kolo: 22.03.2021
 • druhé hodnotiace kolo: 23.04.2021

Alokácia a výška príspevku:

 • alokácia: 3 800 000 EUR
 • minimálna výška príspevku: 20 000 EUR
 • maximálna výška príspevku: 400 000 EUR

Oprávnení žiadatelia:

 • občianske združenia
 • nadácie
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
 • cirkevné organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb

Oprávnené aktivity:

Oprávnenou aktivitou pre túto výzvu je „Podpora zefektívnenia súčasných a zavedenia nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením“. Ide napríklad o:

 • činnosť zameranú na identifikáciu osôb z cieľovej skupiny, identifikáciu bariér brániacich ich integrácii do bežného života;
 • oslovenie a výber klientov/cieľovej skupiny na základe zraniteľnosti (prvok housing first);
 • agentúrna časť: vyhľadávanie vhodných bytových priestorov, komunikácia s majiteľmi o podmienkach prenájmu/podnájmu starostlivosť o priestory, susedské vzťahy;
 • sociálne poradenstvo, sprevádzanie klienta a zabývanie klienta;
 • pomoc pri evidencii na úradoch práce pre osoby, ktoré nie sú vedené v evidencii nezamestnaných pre účely platenia zdravotného poistenia;
 • identifikáciu dlhov a ich následnú elimináciu, napr. aj formou osobného bankrotu;
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
 • prevenciu;
 • sociálnu rehabilitáciu;
 • individuálne plánovanie;
 • podporu a prepojenie klienta na potrebné služby a odborníkov vzhľadom na jeho potreby (vytváranie multidisciplinárnych tímov), resp. priame poskytnutie multidisciplinárnej podpory klientovi;
 • komunitnú prácu - sociálna integrácia klientov;
 • podporu silných stránok klienta, vlastných zdrojov, sebaadvokácie;
 • komunikáciu smerom von - búranie stereotypov o nutnosti najprv sa “naučiť bývať”, zásluhovosti, ľuďoch s potrebou vysokej miery podpory (komplexnými problémami).

 

Celú výzvu nájdete uverejnenú TU.

Zdroj:

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/housing-first/