Aktuality

Dve nové výzvy v rámci Operačného programu Interreg V-A SR – ČR

06.06.2018

V rámci Operačného programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika boli dňa 1.6.2018 vyhlásené dve nové výzvy na podporu cezhraničnej spolupráce, a to pre prioritnú os 2. Kvalitné životné prostredie (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/07) a prioritnú os 3. Rozvoj miestnych iniciatív (kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/08).

Kvalitné životné prostredie

Na prvú výzvu bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 4 000 000 EUR a jej cieľom je ochrana biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území. Výzva bude uzavretá dňa 14.9.2018.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky;
 • územná samospráva a jej organizačné zložky;
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí;
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie;
 • záujmové združenia právnických osôb;
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnené aktivity

 • typ aktivity A) Aktivity na spracovanie podkladov a dokumentov pre efektívnejší výkon starostlivosti o cezhraničné prírodne hodnotné územia;
 • typ aktivity B) Realizácia spoločných opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu druhov a biotopov prioritného záujmu;
 • typ aktivity C) Realizácia spoločných opatrení na predchádzanie zhoršovania stavu druhov a biotopov v cezhraničnom území;
 • typ aktivity D) Budovanie ekostabilizačných prvkov v krajine a rozvoj vybraných prvkov zelenej infraštruktúry;
 • typ aktivity E) Tvorba a realizácia spoločných cezhraničných plánov riadenia/manažmentu prírodne hodnotných území, ich vybraných častí a okolitého územia (vrátane chránených území);
 • typ aktivity F) Spoločné výskumné činnosti podporujúce zlepšenie cezhraničnej starostlivosti a ochrany o prírodne významné územia (vybrané biotopy, druhy);
 • typ aktivity G) Monitorovanie a vyhodnocovanie stavu a vývoja biotopov a druhov, výmena vzájomných informácií, údajov a poznatkov;
 • typ aktivity H) Spoločné činnosti na prevenciu a odstraňovanie dôsledkov erózie pôdy, kultiváciu pôdy.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.

 

Rozvoj miestnych iniciatív

Na projekty financované v rámci druhej výzvy, ktorých predmetom má byť zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov, bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 993 000 EUR a termín uzavretia bol stanovený na 27.9.2018.

Oprávnení žiadatelia:

 • štát a jeho organizačné zložky;
 • územná samospráva a jej organizačné zložky;
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí;
 • mimovládne (neštátne) neziskové organizácie;
 • komory a záujmové združenia právnických osôb;
 • školy/vzdelávacie inštitúcie;
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS).

Oprávnené aktivity:

 • typ aktivity A) Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne;
 • typ aktivity B) Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva;
 • typ aktivity C) Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy;
 • typ aktivity D) Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Viac o predmetnej výzve sa dozviete TU.