Aktuality

Dve nové výzvy z dielne Ministerstva zdravotníctva SR

21.06.2021

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 14. júna 2021 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19 a podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19.

Podpora prevencie, diagnostiky, liečby a doliečovania na úrovni ústavnej zdravotnej starostlivosti v boji proti COVID-19

Alokácia a výška príspevku:

Alokácia:

 • 5 000 000 EUR (4 000 000 pre MRR, 1 000 000 pre VRR)

Min. príspevok:               

 • nie je stanovený

Max. príspevok:              

 • 300 000 EUR pre MRR, 250 000 EUR pre VRR

Termíny hodnotiacich kôl:

 • prvé kolo:          31. 07. 2021
 • druhé kolo:        31. 10. 2021

Oprávnení žiadatelia:

 1. príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ SR alebo iného ústredného orgánu štátnej správy
 2. rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC alebo obce
 3. právnická osoba (napr. akciová spoločnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným) zriadená podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
 4. nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov

spĺňajúce podmienku poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 4 písm. a) bod 1 a 2 zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnené aktivity:

 1. vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
 2. vytváranie mobilných odberových miest
 3. ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia

Celú výzvu s jej prílohami nájdete TU.

 

Podpora technického a materiálneho vybavenia pre organizácie zabezpečujúce záchrannú zdravotnú službu počas pandémie vyvolanej ochorením COVID-19

Alokácia a výška príspevku:

Alokácia:                     

 • 23 000 000 EUR (12 000 000 pre MRR, 11 000 000 pre VRR)

Min. príspevok:               

 • nie je stanovený

Max. príspevok:               

 • pre projekt OS ZZS maximálna výška predstavuje 5 500 000 EUR, z čoho pre územie v rámci MRR maximálne do výšky 2 500 000 EUR
 • pre projekty poskytovateľov ZZS maximálna výška predstavuje sumu 7 600 000 EUR z EFRR na projekt, pričom nesmie presiahnuť sumu potrebnú na pokrytie čistých dodatočných nákladov, ktoré vznikli podniku pri plnení záväzkov služieb vo verejnom záujme a primeraný zisku

Termín uzatvorenia výzvy:

 • 31. augusta 2021

Oprávnení žiadatelia:

 1. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky zriadené MZ SR v súlade so zákonom č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
 2. Poskytovatelia záchrannej zdravotnej starostlivosti v súlade s § 7 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých právna forma je:
 3. príspevková/rozpočtová organizácia,
 4. právnická osoba,
 5. nezisková organizácia.

Oprávnené aktivity:

 1. Vybavenie zariadení zdravotníckeho systému pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečbu pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19
 2. Ochrana pracovníkov zdravotníckeho systému pred ochorením COVID-19, ochrana verejného zdravia.

Aktivita typu A) je povinnou aktivitou

 

Celú výzvu s jej prílohami nájdete TU.