Aktuality

Dve nové výzvy z OP Kvalita životného prostredia

27.09.2017

V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia boli vyhlásené dve nové výzvy. Prvá z nich s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27 podporí modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov. Druhá výzva s kódom OPKZP-PO1-info-2017-28 podporí nástroje informačného charakteru.

Na projekty v rámci prvej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 33 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:           31.1.2018

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         31.3.2018

Opravné subjekty – žiadatelia v rámci tejto výzvy:

 • zložky integrovaného záchranného systému
 • štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie
 • subjekty územnej samosprávy
 • združenia fyzických alebo právnických osôb
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby

 Príklady podporovaných aktivít:

 • Modelovanie vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovanie a vyhodnocovanie rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledkov;
 • Identifikácia, zber dát a údajov, tvorba databáz pre potreby modelovania vývoja mimoriadnych udalostí, monitorovania a vyhodnocovania rizík viazaných na zmenu klímy;
 • Identifikácia, plánovanie a realizácia preventívnych opatrení na elimináciu rizík viazaných na zmenu klímy a jej dôsledky

Na projekty v rámci druhej výzvy bolo zo zdrojov Európskej únie vyčlenených 5 000 000 EUR. Termíny hodnotiacich kôl boli stanovené nasledovne:

1.      Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola:           15.1.2018

2.      Termín uzavretia druhého hodnotiaceho kola:         15.4.2018

Opravné subjekty – žiadatelia v rámci tejto výzvy:

 • Subjekty územnej samosprávy
 • Organizácie štátnej správy
 • Subjekty verejnej správy
 • Neziskové organizácie, nadácie a združenia fyzických alebo právnických osôb

Príklady podporovaných nástrojov informačného charakteru:

 • interaktívne výstavy s prednáškami,
 • informačné dni na verejných priestranstvách, v rámci konferencií a pod.,
 • informačné semináre, workshopy, konferencie,
 • mediálne kampane v TV, na internete,
 • informačné stretnutia realizované priamo v teréne s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, ich zástupcami, sieťami,
 • informačné aktivity na školách,
 • praktická environmentálna výchova,
 • zážitkové aktivity environmentálnej výchovy,
 • inšpiratívne a zážitkové programy priamo v prírodnom prostredí,
 • exkurzie, súťaže, študijné cesty, roadshow, tvorba a tlač publikačných materiálov, letákov, brožúr a iných tlačových materiálov a iných prezentačných materiálov,
 • tvorba audiovizuálnych dokumentov

Viac o predmetných výzvach a ich podmienkach sa dozviete TU.