Aktuality

Individuálne mikroprojekty Prešovského samosprávneho kraja v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku

24.07.2020

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom v Poľsku vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre individuálne mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Cieľom je podpora ochrany a rozvoja prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia a rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Lehota na predkladanie žiadostí:

 • do 14. augusta 2020 do 15:00

Alokácia:

 • Prioritná os 1:   610 000 Eur (z toho Karpatský euroregión 520 000 Eur a Prešovský samosprávny kraj 90 000 Eur)
 • Prioritná os 3:   199 000 Eur (z toho Karpatský euroregión 154 000 Eur a Prešovský samosprávny kraj 45 000 Eur)

Výška príspevku:

 • minimálny príspevok:    2 000 Eur
 • maximálny príspevok:   50 000 Eur

Oprávnení žiadatelia:

Zoznam oprávnených žiadateľov je uvedený v Prílohe č. 1 Príručky pre mikroprijímateľa.

Prešovský samosprávny kraj: okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Karpatský euroregión (PL): krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres a mesto Krosno, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres, przemyský subregión: przemyský okres a mesto Przemyśl, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres, rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov

Oprávnené aktivity v rámci Prioritnej osi 1:

 • výstavba alebo modernizácia cezhraničnej infraštruktúry cestovného ruchu v blízkosti kultúrnych inštitúcií, pamätihodností, chránených krajinných oblastí a národných parkov, ktoré sú súčasťou cezhraničných turistických trás
 • renovácia alebo konzervácia a modernizácia objektov kultúrneho dedičstva, ktoré sa nachádzajú na cezhraničných turistických chodníkoch
 • programy spolupráce medzi inštitúciami vrátane výmeny hnuteľného kultúrneho majetku (napr. dočasné putovné výstavy, spoločné lístkové systémy)
 • vytvorenie a rozvoj cezhraničnej medzisektorovej spolupráce týkajúcej sa dedičstva cezhraničného územia medzi subjektmi v oblasti zachovania a ochrany cezhraničných kultúrnych a prírodných zdrojov: integrované projekty na území pohraničia, organizácia tematických konferencií, seminárov a workshopov, spolupráca inštitúcií a podpora spoločných aktivít zameraných na ochranu prírodných zdrojov, okrem iného ochrany biodiverzity)
 • rozvoj a implementácia spoločných cezhraničných štandardov a nariadení v oblasti ochrany a zachovania kultúrneho a prírodného dedičstva
 • spoločné cezhraničné vzdelávacie aktivity propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo
 • aktivity v prospech cezhraničnej integrácie a budovania spoločnej identity
 • vzdelávacie aktivity v oblasti riadenia rizík a bezpečnosti
 • spoločné školenia pre sprievodcov, reštaurátorov a zástupcov inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia
 • spoločná cezhraničná propagácia realizovaná za účelom propagovania prírodných a kultúrnych atrakcií spoločného pohraničia a zvýšenia ich návštevnosti
 • využitie nástrojov diaľkovej komunikácie na zachovanie a podporu zdrojov kultúrneho a prírodného dedičstva
 • aktivity v prospech spoločnej ochrany životného prostredia

Oprávnené aktivity v rámci Prioritnej osi 3:

 • spoločné cezhraničné programy a iniciatívy pre študentov a učiteľov v sektore špecializovanej a odbornej prípravy
 • spoločná tvorba a propagácia ponuky profesijného a odborného vzdelávania
 • implementácia cezhraničných aktivít zameraných na podporu sociálnej integrácie a participácie obyvateľov
 • cezhraničná výmena dobrej praxe
 • aktivity zamerané na identifikáciu potrieb profesijného a odborného vzdelávania

 

Zdroj:

https://sk.plsk.eu/-/vyzva-na-realizaciu-mikroprojektov