Aktuality

Integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti

05.09.2018

V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola dňa 28.8.2018 vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „výzva“). Výzva bude uzavretá 23. novembra 2018.

Žiadateľ môže predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za dodržania podmienky, že projekt, ktorý je predmetom hodnotenia, má vydanú hodnotiacu správu projektového zámeru. Žiadateľ môže predložiť žiadosť bez ohľadu na to, či mu bola vydaná pozitívna alebo negatívna hodnotiaca správa k projektovému zámeru.

Financovanie:

 • Alokácia: 70 000 000 Eur;
 • minimálny príspevok: nie je stanovený;
 • maximálny príspevok: 700 000 Eur (EFRR).

Oprávnený subjekt – žiadateľ:

 • subjekty územnej samosprávy obec, VÚC - platí v prípade, ak je v projektovom zámere ako forma zabezpečenia partnerstva centra integrovanej zdravotnej starostlivosti určená zmluva o partnerstve;
 • nezisková organizácia zriadená podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení v znení neskorších predpisov, zakladateľom ktorej je obec alebo VÚC a poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, a zároveň má v predmete činnosti uvedené “Zabezpečenie integrácie služieb zdravotnej starostlivosti za účelom ochrany zdravia obyvateľstva“. Platí v prípade, ak v PZ bude ako forma zabezpečenia partnerstva CIZS určená nezisková organizácia podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Oprávnené aktivity:

 1. výstavba nových budov;
 2. modernizácia a rekonštrukcia existujúcich budov;
 3. prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov;
 4. zabezpečenie materiálno – technického vybavenia;
 5. dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia;
 6. budovanie a modernizácia IKT infraštruktúry vrátane vybavenia vysokorýchlostným internetovým pripojením a nákupu softvérového vybavenia;
 7. budovanie bezbariérových prístupov;
 8. opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

 

Viac o tejto výzve sa dozviete TU.